Voorlezen:

Lettergrootte:

Altijd en overal professionals
met hart voor mensen

Privacyverklaring

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) respecteert uw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. ZONL volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

ZONL bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verdere contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van cliënten:

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

NAW-gegevens, ook over uw partner en (nood)contacten

Om u de juiste zorg te kunnen verlenen, heeft ZONL uw naam en adresgegevens nodig. Hierdoor kunnen zij ter plaatse komen om u de zorg te verlenen die u nodig heeft.

Geboortegegevens:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit

ZONL verwerkt uw geboortegegevens om u te kunnen identificeren als u de zorgovereenkomst afsluit en tijdens de uitvoering van de zorgovereenkomst.

Contactgegevens, ook over uw partner en (nood)contacten

ZONL heeft uw contactgegevens nodig om met u te kunnen communiceren over de zorgverlening.

Gezondheidsgegevens

ZONL verleent u zorg. Hiervoor heeft zij gegevens nodig over uw mentale en/of fysieke gezondheid, maar ook over uw medicatie en persoonlijke voorkeuren van cliënten.

Identificatiegegevens:

 • BSN
 • ID-nummer
 • Foto

ZONL verwerkt identificatiegegevens van u, omdat zij deze gegevens nodig heeft voor de wettelijke registraties omtrent uw zorg en om u beter te kunnen identificeren bij het verlenen van zorg

Verzekeringsgegevens

Sommige zorg die ZONL verleent, vergoedt uw verzekeraar. Hiervoor verwerkt ZONL ook verzekeringsgegevens


Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van samenwerkingspartners:

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

Contactgegevens

ZONL verwerkt u contactgegevens om de samenwerking uit te kunnen voeren.

Functiegegevens

ZONL verwerkt ook gegevens over uw functie om met u te kunnen samenwerken.

Opleidingsgegevens

ZONL kan uw opleidingsgegevens verwerken als zij een samenwerking met u aangaan.


Verwerkingsdoel
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

 • Identificatie van persoon en mogelijkheid om contact op te nemen met persoon en registreren van incidenten
 • De reden dat we de foto verwerken is om de herkenbaarheid van de revalidant nog beter te waarborgen, met name als er revalidanten zijn met dezelfde of vergelijkbare namen.
 • Zorgverlening en begeleiding
 • Wettelijke verplichtingen
 • Declareren geleverde zorg en begeleiding

Rechtmatige grondslag

Rechtsgrond

Toelichting

Toestemming

Voor sommige extra diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via een toestemmingsformulier. Deze toestemming bewaart ZONL ter registratie.

U kunt toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@zorggroep-onl.nl.

Overeenkomst

ZONL gebruikt voor uw zorg een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een cliënt opgenomen in ons zorgsysteem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

Wettelijke verplichting

ZONL verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals uw Burgerservicenummer (BSN).

Vitale belangen betrokkene

Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.


Verplichte verstrekking persoonsgegeven
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld de verleende zorg en uw persoonlijke identificatiegegevens.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de zorg te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Derde partijen
ZONL verzamelt gegevens bij derde partijen. In sommige gevallen werkt ZONL in uw belang samen met andere zorgverleners, hulpdiensten of welzijnsorganisaties. In die geval komt het voor dat ZONL (persoons)gegevens van u ontvangt via deze zorgverleners. Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens buiten de EU
ZONL verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Beveiliging persoonsgegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ZONL ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Wettelijke termijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Uw rechten
ZONL vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via het contactformulier op de website of via privacy@zorggroep-onl.nl contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Datalek melden
U kunt, mocht u een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via privacy@zorggroep-onl.nl

Cookies
Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kunt u in onze Privacyvoorwaarden op de website meer informatie vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande wordt u verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben of wilt u hiervoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u malen via privacy@zorggroep-onl.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
ZONL vindt het belangrijk om tevreden cliënten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Bellen Werken bij