Voorlezen:

Lettergrootte:

Altijd en overal professionals
met hart voor mensen

Privacyverklaring Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Privacy en uw persoonsgegevens, hoe gaan wij daarmee om?

Uw persoonsgegevens worden door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) vastgelegd en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon.

Bij het verwerken van deze gegevens gaan wij zorgvuldig met uw privacy om. Aan het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wettelijke regels gebonden. In deze privacyverklaring leggen wij zo kort en eenvoudig mogelijk uit hoe wij hieraan voldoen.

Voor welke doeleinden vragen wij voor uw persoonsgegevens?
ZONL verwerkt alleen voor duidelijke doelen uw persoonsgegevens. Gegevens mogen alleen voor deze doelen gebruikt worden, of voor doelen die er logisch bij aansluiten.

Cliënten

Voor de cliënten is met name het beheren van de wachtlijsten en het op de juiste manier en met de juiste financiering in zorg nemen. Daarna gebruikt ZONL de gegevens om de zorg te plannen en te registreren en de verleende zorg en diensten ook te rapporteren. Als er hiervoor ook gegevens van bijvoorbeeld een vertegenwoordiger, mantelzorger en/of contactpersonen noodzakelijk zijn, dan worden deze ook door ZONL verwerkt. Persoonsgegevens van cliënten worden tenslotte gebruikt om de geleverde zorg en diensten te declareren of te factureren. Hiervoor geeft ZONL de gegevens door aan o.a. zorgverzekeraars of gemeente. Het overzicht van onze persoonsverwerkingen wordt bijgehouden in het verwerkingsregister.

Medewerkers

Hierbij gaat het voornamelijk om persoonsgegevens van sollicitanten en het opstellen en voorbereiden van de arbeidsovereenkomst. Ook verwerkt ZONL persoonsgegevens als u bij ons in dienst bent, u voor ZONL Zorggroep werkzaamheden verricht, of vrijwilliger bent. Dit doen wij om met name salaris en andere vergoedingen te betalen, de rooster- en urenverantwoording te kunnen maken en om opleidingen/certificaten bij te houden. Daarnaast moet ZONL persoonsgegevens doorgeven aan o.a. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en het UWV.
Het overzicht van onze persoonsverwerkingen wordt bijgehouden in een verwerkingsregister.

Mag ZONL persoonsgegevens verwerken?

ZONL verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze, conform de vereisten uit de AVG. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens baseert ZONL zich op een wettelijke grondslag. ZONL gebruikt de volgende grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
  • Noodzakelijk vanwege vitale belangen

ZONL verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld om te voldoen aan een overeenkomst die is gesloten tussen U en ZONL., of als ZONL bij wet verplicht is om persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle wetten die de financiering en verantwoording van de zorg regelen, of wetten die ZONL Zorggroep verplichten belasting- of pensioengegevens door te geven. Het kan zijn dat ZONL Zorggroep in sommige gevallen vraagt voor toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

Wat gebeurt er met uw gegevens en wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. Als u van mening bent dat er iets niet klopt of niet goed wordt gedaan, dan mag u daar een klacht over indienen.

ZONL bewaart uw gegevens veilig en zorgvuldig
ZONL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Die bewaartermijn komt vaak uit de wet, maar als ze niet door de wet worden voorschreven, dan moet ZONL duidelijk aangeven hoe lang ZONL de gegevens bewaart en waarom voor die termijn is gekozen.  Alle medewerkers hebben, vaak vanuit de wet en ook vanuit hun arbeidsovereenkomst, een geheimhoudingsplicht.

Beschermingsmaatregelen

ZONL neemt verschillende maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt. Hierdoor worden uw persoonsgegevens passend beveiligd, zowel technisch als organisatorisch.

Organisatorische maatregelen:

ZONL heeft een privacybeleid en procedures waarin is vastgelegd hoe medewerkers met persoonsgegevens moeten omgaan.

Technische maatregelen:

ZONL maakt gebruik van systemen om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Hiermee zorgen wij ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens kunnen krijgen en uw gegevens beschermd zijn tegen verlies of verwerking die niet is toegestaan.

Datalekken

Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan heeft ZONL Zorggroep daarvoor een procedure “Beoordeling en melding datalekken” voor het melden van beveiligingsincidenten en datalekken.

Verwerkersovereenkomst

ZONL kan een verwerking van persoonsgegevens (extern) door een andere organisatie laten verrichten, deze andere organisatie wordt dan aangeduid als een ‘verwerker’. ZONL maakt dan passende afspraken met deze verwerker in de vorm van een verwerkersovereenkomst zodat beiden voldoen aan de wet en regelgeving en persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies, cookies voor analytische doeleinden en targetting cookies. Voor meer informatie, zie ons cookiestatement.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande wordt u verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@zorggroep-onl.nl. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@zorggroep-onl.nl.

 

 

Bellen Werken bij