Voorlezen:

Lettergrootte:

Met de prachtige Beleeftuin gaat
de zorg buiten gewoon verder

Talma Hof

Als zelfstandig wonen niet meer lukt en u bovendien zorg- en medische behandeling nodig heeft, dan kunt u terecht in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. We bieden verpleging, verzorging , behandeling en begeleiding op maat in groepswoningen. Het verpleeghuis bevindt zich aan de rand van Emmeloord, in een rustige woonwijk dichtbij de natuur.

Talma Hof biedt een thuis aan mensen met een lichamelijke beperking en (jonge) mensen met een vorm van dementie. Ook bij revalideren na een ziekenhuisopname of wanneer u intensieve verzorging nodig heeft, kunt u verblijven in Talma Hof. Als u verhuist naar Talma Hof krijgt u een eigen zit-slaapkamer, die u zelf naar eigen smaak kunt inrichten en waar u zich desgewenst kunt terugtrekken.

Persoonlijke zorg en aandacht

In Talma Hof besteden we aandacht aan uw welzijn én uw persoonlijke omstandigheden. U kunt rekenen op gespecialiseerde, liefdevolle zorg en behandeling in een beschermde omgeving. Onze woonbegeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig voor deskundige ondersteuning en zorgverlening. Zij vormen een hecht team, zodat u altijd vertrouwde gezichten ziet. Wij vinden het belangrijk dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u gewend bent. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal en uw begeleider overlegt hierover regelmatig met u en uw familie. Naast professionele zorg bieden we samen met betrokken vrijwilligers een ruim aanbod aan groeps- en individuele activiteiten op het gebied van muziek, sport en spel. Bij alle activiteiten houden we rekening met uw mogelijkheden en voorkeuren en u beslist altijd zelf of u meedoet.

Samen met een familielid of welzijnsassistent eropuit op de duofiets.

Kwaliteit van leven

Ook wanneer het niet meer lukt om thuis te wonen, is kwaliteit van leven nog steeds belangrijk. Door ons te richten op wat u wél kunt en wil doen, proberen we hier bij Talma Hof zoveel mogelijk aandacht voor te hebben. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in de gezamenlijke ruimte en in de huiskamer is aandacht voor de bezigheden die u prettig vindt. Ook vinden wij gezonde voeding en beweging belangrijke aandachtspunten om uw kwaliteit van leven zo lang mogelijk te kunnen ondersteunen. Inmiddels is rond het complex een prachtige dementievriendelijke Beweeg- en beleeftuin aangelegd. Hier is het fijn toeven voor u als bewoner maar ook voor familie en vrienden. De bijzondere beleeftoestellen en geuren maken de tuin tot een prettige hof om heerlijk in te verblijven. .

Dementie op jonge leeftijd

Dementie kan ook jonge mensen treffen. We spreken van jong dementie wanneer voor het 65e levensjaar de diagnose dementie wordt gesteld. Ook bij jong dementie is sprake van geheugenproblemen en gedrags- of karakterveranderingen die na verloop van tijd toenemen. Daarnaast brengt dementie op jonge leeftijd specifieke vragen en behoeften met zich mee. De zorgvrager kan een gezin met jonge of opgroeiende kinderen hebben, staat midden in de samenleving en is over het algemeen nog lichamelijk fit.

In Talma Hof, afdeling Roggeveld, biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land een woonvorm voor jonge mensen met dementie. Voor 20 bewoners zijn hier drie ruime, gezellige huiskamers ingericht. Twee van deze huiskamers en de daarbij behorende zit-/slaapkamers, die naar eigen smaak kunnen worden ingericht, zijn bestemd voor jonge mensen met dementie. Beide huiskamers geven directe toegang tot de dementievriendelijke beweeg- en beleeftuin waarvan de bewoner, familie en vrienden gebruik kunnen maken.

Dankzij veel donateurs en sponsors kon de beweeg- en beleeftuin worden gerealiseerd. Nu is het een ware lusthof...

Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil vanuit haar visie op betrokken zorg, waarin eigen regie en eigenaarschap centraal staan, aansluiten bij de specifieke vraag en behoefte van de zorgvrager. De zorgmedewerkers hebben op de doelgroep gerichte kennis en ervaring, en werken samen met andere deskundigen op het gebied van zingeving, welzijn, gedrag, diëtiek en beweging. Er is ondersteuning voor iedere zorgvrager en zijn naasten.

We vinden het belangrijk dat de bewoner zichzelf kan zijn en dat u zich als familie welkom voelt en nauw betrokken kunt zijn.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling van kennis en expertise toejuichen en hieraan zelf een actieve bijdrage leveren. Voor meer informatie kijk op www.kcdementieopjongeleeftijd.nl

Dagbehandeling

Naast permanente bewoning beschikt Talma Hof tevens over een afdeling dagbehandeling. Hier worden mensen met lichamelijke klachten of dementie overdag begeleid, met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Activiteiten

In verpleeghuis Talma Hof worden elke week diverse activiteiten georganiseerd. Bewoners van Talma Hof kunnen hier aan deelnemen, maar ook buurtbewoners zijn van harte welkom. Voor elke activiteit moet een aantal strippen worden 'betaald'. Bij het team Welzijn of de cateringmedewerkers van Talma Hof kan een activiteitenstrippenkaart worden gekocht ter waarde van € 15,- (= tien strippen).  

Download hier de actuele activiteitenkalender

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wonen in Talma Hof of over onze andere mogelijkheden van wonen met zorg? Wilt u weten welke woonvorm het beste bij uw situatie of die van uw dierbare past? Onze zorgbemiddelaars gaan graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om samen te kijken wat uw wensen en behoeften zijn. U kunt ze op werkdagen bellen op (0527) 61 49 95 of mailen naar: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.

 

Stichting Vrienden van Talma Hof

De stichting Vrienden van Talma Hof is door het Ministerie van Financiën per 1 februari 2015 erkend als Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en donaties fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

Beleidsplan
De stichting Vrienden zet zich in om gelden bij elkaar te brengen om extra voorzieningen voor de bewoners van Talma Hof te kunnen financieren. Dit betreft voorzieningen die niet behoren tot de (normale) exploitatie van het verpleeghuis of op andere wijze worden gefinancierd vanuit de WLZ.

Het bestuur van de stichting Vrienden overlegt vijf keer per jaar en gaat na welke wensen er binnen het verpleeghuis leven. Uit de wensen wordt in overleg met een afgevaardigde van het verpleeghuis een keuze gemaakt. Tijdens de lente- en herfstmarkt is het Bestuur aanwezig voor verkoop van perk- en plantgoed of kamerplanten. Daarnaast zet het Bestuur zich in om het aantal vrienden van de stichting te laten groeien.

Doelstelling
Stichting Vrienden van Talma Hof ’is op 29 oktober 1991 opgericht als steunstichting en heeft als doel gelden te werven voor activiteiten en voorzieningen die niet uit de algemene middelen bekostigd kunnen worden’.

Bestuurssamenstelling
Mw. A.C.J. Soppe-Vessies, voorzitter
Mw. A.M. Troost-van Heerde, secretaris
Dhr. B.T. Oegema, penningmeester
Dhr. J. Doornbos, algemeen lid

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen of beloning.Werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Zie: statuten van de stichting

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Door de jaren heen heeft de stichting Vrienden van Talma Hof al veel kunnen betekenen. Zo is met hulp van gelden van de stichting in het afgelopen jaren een braintrainer aangeschaft waarmee de bewoners geheugentraining kunnen doen. Ook heeft de stichting o.a. bijgedragen aan de aanschaf van een duofiets met trapondersteuning en een geluidsinstallatie voor in restaurant ‘De Brink’.

Financiële verantwoording
Conform de statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze gelden van de stichting. Jaarlijks wordt door een accountantskantoor Flynth, te Emmeloord, een jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 “Organisaties zonder winststreven.” Bekijk hier de jaarcijfers van 2019.

Contactgegevens Stichting Vrienden van Talma Hof
Mw. A. M. Troost-van Heerde
Genemuidenstraat 4
8304 GC Emmeloord
E-mail: stichtingvriendenvantalmahof@zorggroep-onl.nl

Rekeningnummer: NL12 RABO 0346 5903 45
Nummer K.v.K. : 41246395
RSIN/fiscaal nummer : 803197743

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij